MENU

Modern weddings with a twist

Algemene Voorwaarden WonderWeddings

DEFINITIES:

Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden te weten WonderWeddings. In deze voorwaarden wordt verstaan onder WonderWeddings: The S&C VOF ingeschreven in het handelsregister onder BTW nummer BE0693.728.954, en gevestigd te Hofstraat 48, 3070 Kortenberg, België.

Opdrachtgever: Onder opdrachtgever wordt verstaan diegene die de opdracht heeft verstrekt tot het organiseren van een bruiloft, persoonlijk feest of bedrijfsevent – of in wiens naam WonderWeddings een bruiloft, persoonlijk feest of bedrijfsevent organiseert of een reservering daartoe pleegt. Onder de opdrachtgever wordt eveneens verstaan diegene die de opdracht heeft verstrekt tot het huren van materiaal van een event – of in wiens naam WonderWeddings materiaal verhuurt of een reservering daartoe pleegt.

Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening en levering materiaal.

Artikel 1 – ALGEMEEN

Deze voorwaarden maken integraal deel uit van elke overeenkomst met de gebruiker. Alle partijen erkennen deze voorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te aanvaarden. Het ondertekenen van de offerte en het betalen van voorschotten of gedeeltelijke factuursommen worden aanzien als het erkennen van deze voorwaarden.

De algemene verkoopvoorwaarden kunnen slechts gewijzigd worden op grond van een schriftelijke goedkeuring door WonderWeddings

1.3 Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

1.4 De algemene verkoopvoorwaarden gaan voor op elke aankoopvoorwaarde.

Artikel 2 – TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST

2.1 De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend, aan druk-, zetfouten en verschrijvingen alsmede aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.

2.2 Offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt of anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van vier weken, te rekenen vanaf de op de offerte vermelde datum.

Prijzen worden opgegeven op basis van de tarieven die van kracht zijn op de datum van de opgave ervan. Na bestelling behoudt De gebruiker zich het recht voor de

opgegeven prijzen aan te passen zo onvoorziene omstandigheden zich voordoen. Deze aanpassing kan maximaal 12,5 % van de oorspronkelijk overeengekomen prijs bedragen. Indien aan een opdrachtgever kortingen worden toegestaan, gelden deze

uitsluitend voor de individuele bestellingen waarvoor ze worden toegestaan. Zij creëren in geen geval, zelfs niet bij herhaalde verlenging ervan, in hoofde van de opdrachtgever, een recht op gelijkwaardige kortingen bij latere bestellingen.

2.3 Indien De gebruiker de opdracht heeft gekregen en met de uitvoering en/of aanpassing van een offerte is begonnen, nog zonder dat er een overeenkomst tot dienstverlening tot stand is gekomen, is aanvrager alle kosten ter voorbereiding verschuldigd.

Hiermee worden o.a. onderzoekskosten bedoeld ter verkrijging van meer informatie dan welke staat omschreven in de offerte, kosten ten behoeve van locatiebezichtigingen, gesprekken op locatie bij aanvrager e.d. bedoeld.

2.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht De gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

2.5 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2.6 De prijzen betreffen diensten en goederen geleverd door derden (toeleveranciers) en zijn niet inbegrepen in de prijzen te voldoen aan De gebruiker. Eventuele bijkomende kosten, berekend door toeleveranciers of anderen, zijn ten laste van de opdrachtgever.

2.7 Indien de opdrachtgever de offerte wilt goedkeuren dient deze ondertekend doorgestuurd te worden naar info@wonderweddings.be. De reservatie van de datum is pas definitief bij het storten van het voorschot .

Artikel 3 – UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

3.1 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft De gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden.

3.2 Indien door De gebruiker of door De gebruiker ingeschakelde derden in het kader van een overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, dient de opdrachtgever de kosten te dragen verbandhoudende met de door die medewerkers

in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 4 – WIJZIGEN VAN DE OVEREENKOMST

4.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

4.2 Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal De gebruiker de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

4.3 De gebruiker behoudt zich het recht voor om wettelijke opgelegde prijsstijgingen en onverwachte redelijkerwijs noodzakelijke hogere kosten, die plaatsvinden tussen

opdrachtbevestiging en de uitvoering ervan, aan de opdrachtgever door te rekenen. De gebruiker is verplicht deze prijswijzigingen zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever mede te delen en toe te lichten.

4.4 Bovendien mag de gebruiker het overeengekomen bedrag op de offerte verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet

toerekenbaar is aan de gebruiker, dat in redelijkheid niet van de gebruiker mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen bedrag. De gebruiker zal de opdrachtgever in dat

geval van het voornemen tot verhoging van het bedrag in kennis stellen. De gebruiker zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 5 – BETALING

5.1 Bij het afsluiten van de overeenkomst vindt er door de opdrachtgever een voorschot betaling plaats van 40 % van het geoffreerde bedrag. Dit bedrag dient te worden betaald binnen de daarvoor gestelde termijn van 14 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk tussen opdrachtgever en de gebruiker anders is

overeengekomen. De opdrachtgever ontvangt 30 dagen voor het evenement een tweede factuur voor het restant van 60% van het geoffreerde bedrag. Dit bedrag dient uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Na het evenement ontvangt de opdrachtgever eventueel een derde en tevens laatste factuur

op basis van nacalculatie, voor de nog niet eerder gefactureerde kosten en eventuele creditering dan wel debitering ontstaan door wijzigingen ontstaan in de opdrachtbevestiging. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting voor het niet-betwiste deel van de factuur niet op.

5.2 Bij gebreke van betaling op de overeengekomen tijdstippen is eveneens, na vergeefse ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 12% van het factuurbedrag met een minimum van 75 € en een maximum van 2500 €, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

5.3 Ingeval van annulatie na ondertekening van de bestelbon is de opdrachtgever een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van minimaal 40 % van de waarde van de bestelling, behoudens meerdere schade door de gebruiker bewezen. Bij annulatie binnen de 30 dagen vóór het event blijft de overeengekomen prijs in zijn geheel verschuldigd.

Artikel 6 – ONDERZOEK EN KLACHTEN

6.1. Klachten dienen uiterlijk binnen 8 dagen na de datum van het plaatsgevonden evenement aangetekend en voldoende gemotiveerd bij de gebruiker te worden ingediend. Iedere klacht na genoemde termijn is ongeldig. De reactie op een laattijdige klacht doet geen afbreuk aan deze bepaling. De ingebrekestelling dient

een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren.

6.2 Het protest tegen een factuur dient per aangetekend schrijven te gebeuren binnen de 8 dagen na de factuurdatum. De reactie op een laattijdige klacht doet geen afbreuk aan deze bepaling. Klachten, betreffende een zelfstandig onderdeel in een

gespecificeerde rekening, ontheffen de opdrachtgever nimmer van zijn plicht tot betaling van de overige posten van de factuur. Indien de betalingen niet gebeurd zijn op de overeengekomen tijdstippen, brengt dit met zich mee dat alle nog verschuldigde sommen onmiddellijk eisbaar worden. Dit geeft de gebruiker tevens het recht contante betaling te vragen van elke verdere verkoop, verhuur van materiaal en diensten of leveringen van welke aard ook, ongeacht de voorwaarden van de overeenkomst of de bestelling waarop zij betrekking hebben en onverminderd het recht om verder de leveringen stop te zetten. De gebruiker behoudt zich eveneens het recht voor om per aangetekend schrijven de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen

voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte. Wanneer de gebruiker van dit recht gebruikt maakt, zal de ontbinding van de overeenkomst plaatsvinden de 8e dag na de verzending van het aangetekend schrijven.

Artikel 7 – ONTBINDING, BEËINDIGING EN OPSCHORTING VAN DE OVEREENKOMST

7.1 De gebruiker heeft het recht een overeenkomst te beëindigen/ te weigeren, indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden.

7.2 Indien de veiligheid van gasten, personeel en/of gecontracteerden onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen, is de gebruiker gerechtigd naar eigen inzicht af te wijken van de reeds gesloten overeenkomst, dan wel deze op kosten van de nalatige partij

geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

7.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de gebruiker op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien de gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

7.4 De gebruiker raadt opdrachtgever aan een huwelijksdagverzekering af te sluiten – of minstens te melden aan zijn familiale verzekering dat er een evenement in zijn naam zal plaatsvinden.

7.5 Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door de gebruiker gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed

worden. De annuleringskosten bedragen 40% van de totale som van de opdracht bij opzegging tot 4 weken voor de levering, of 70 % van de som van de opdracht bij opzegging 1 tot 4 weken voor de levering, of 90 % van de som van de opdracht bij

opzegging in de laatste week voor levering, terwijl annuleren op de dag van het evenement zelf het vergoeden van de volledige overeengekomen prijs voor betreffen het evenement door opdrachtgever aan de gebruiker impliceert, waarbij het bedrag

altijd minimaal gelijk is aan de werkelijke annuleringskosten welke de gebruiker aan derden zal moeten voldoen bij annulering van de opdracht, vermeerderd met 15% administratiekosten over de som van de totale opdracht.

7.6 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de gebruiker, zal de gebruiker in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

De gebruiker behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege of zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen ingeval van faillissement, kennelijk onvermogen als ook bij het om even welke wijziging aan de

juridische toestand van de opdrachtgever.

7.7 Bij ziekte of andere overmacht bij de gebruiker zal de gebruiker alles in het werk zetten om vervanging te voorzien. De gebruiker maakt deel uit van een groot netwerk aan Wedding Professionals waaruit ze kwalitatieve contacten heeft.

Artikel 8 – AANSPRAKELIJKHEID

8.1 De gebruiker zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van de gebruiker kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever aan de gebruiker onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is de gebruiker voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.

8.2 De gebruiker is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van opdrachtgever, en/of schade wegens door de gebruiker gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.

8.3 De opdrachtgever vrijwaart de gebruiker voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan de gebruiker onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten die haar is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van de gebruiker en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat. In geval van schade door de gebruiker aan eigendom van de opdrachtgever zal dit verhaald worden op de burgerlijke aansprakelijkheid van de gebruiker.

8.4 De in lid 1 van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door de gebruiker voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.

8.5 De gebruiker is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, De gebruiker of derden.

De vervoerkosten komen, tenzij anders is bepaald, op rekening van de opdrachtgever. Als geadresseerde heeft de opdrachtgever tot taak de laatste vervoerder slechts kwijting te geven na nazicht of de goederen in goede staat worden afgeleverd.

8.6 De gebruiker is niet verantwoordelijk voor de prestatie of het materiaal van externe leveranciers. De gebruiker kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de eventuele nalatigheid van derden. Echter, daar de gebruiker zicht omringt door kwalitatieve leveranciers, zal dit onwaarschijnlijk zijn.

8.7 Extern materiaal (WonderWedding of andere) moet door de opdrachtgever in dezelfde staat terug afgeleverd worden dan dit door de gebruiker werd aangeleverd. Elke schade of verdwijning zal doorgerekend worden aan de klant, en dit volgens een redelijke vergoeding. (aankoopprijs/herstellingskost/ voorwaarden externe leverancier)

Artikel 9 – VRIJWARING

9.1 De opdrachtgever vrijwaart de gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

9.2. Indien opdrachtgever aan De gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

9.3 In overeenkomsten met derden is de gebruiker enkel te beschouwen als een tussenpersoon. Alle overeenkomsten met derden worden, bij tussenkomst van De gebruiker, rechtstreeks gesloten tussen de derde en de klant.

9.4 In het geval waarin de gebruiker gevraagd wordt om offertes te tekenen of om goederen in ontvangst te nemen, is dit steeds in naam en voor rekening van de Klant. Op geen enkel moment kan de gebruiker aansprakelijk worde gesteld voor overeenkomsten, de uitvoering van overeenkomsten ,de betaling van overeenkomsten gesloten tussen de klant en een derde (of haar werknemers en/of aangestelden) waarbij de gebruiker heeft bemiddeld.

Artikel 10 – OVERMACHT, STAKING, LOCK-OUT OF

ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN

10.1 Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die de gebruiker niet kan worden toegerekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt. Ziekte en/of een ongeval vallen

tevens onder overmacht.

10.2 De opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door de gebruiker op de hoogte gesteld van de overmacht, tenzij het adres of contactnummer van de opdrachtgever niet aan de gebruiker bekend is gemaakt, noch redelijkerwijs bekend kan zijn.

10.3 Voor zoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen

respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Indien De gebruiker bij de uitvoering van de overeenkomst door overmacht, staking, lock-out of andere onvoorzienbare omstandigheden verhinderd wordt haar verplichtingen tegenover de opdrachtgever na te komen, onverschillig of deze verhindering zich tot de gehele uitvoering of slechts een deel ervan uitstrekt en

onverschillig of de verhindering tijdelijk dan wel definitief is, heeft de gebruiker, onverminderd de ons verder toekomende rechten, het recht om zonder rechterlijke tussenkomst, naar eigen keuze hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten delen als ontbonden te beschouwen,

zonder dat De gebruiker tot enige schadevergoeding gehouden kan zijn. De opdrachtgever is alle gevallen gehouden het reeds geleverde te betalen.

Artikel 11 – GEHEIMHOUDING

11.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

11.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan

beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op ,grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Ártikel 12 – INTELLECTUELE EIGENDOM

12.1 De gebruiker behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de opdracht, en ten aanzien waarvan zij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.

12.2 Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van De gebruiker, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming van De gebruiker toegestaan.

12.3 De oprdachtgever zal er mee zorg voor dragen dat het intellectuele eigendom van de gebruiker ten allen tijde door derden zal worden erkend (locatie, fotograaf, videograaf, …)

12.4 WonderWeddings heeft het recht om de foto’s van de opdracht, mits toestemming van de fotograaf, te gebruiken voor commerciële doeleinden (blogpost, gebruik op website en social media, print, …)

Artikel 13 – GESCHILLEN & TOEPASSELIJK RECHT

13.1 Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven bevoegd. Alle door de gebruiker aangegane verbintenissen worden beheerst door het Belgisch recht.

CLOSE
error: Content is protected !!