Algemene voorwaarden WonderWeddings

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTEN

Wij zijn: The S&C (handelend onder de naam: WonderWeddings, WonderRentals en WonderFlowers), met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Voskapellelaan 23 en ondernemingsnummer 0693.728.954.

Je kan ons bereiken via het e-mailadres: info@wonderweddings.be.

DEEL 1 – ALGEMEEN 

Artikel 1 – Definities 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanbod:alle aanbiedingen en prijsopgaven uitgaande van ons, ofwel via de website, ofwel via e-mail.
 2. Offerte: een offerte bestaat uit een dienstenofferte en een materialenbudget
 3. Dienst: de diensten die wij leveren: The S&C, WonderWeddings, WonderFlowers of WonderRentals
 4. Herroepingsrecht:het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER.
 5. Ingangsdatum:de overeenkomst gaat in op de dag van ondertekening van de overeenkomst of bij het aankopen van een product/dienst.
 6. Klant:De consument of ondernemer die een overeenkomst afsluit met ons en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt.
 7. Overeenkomst:de overeenkomst aangegaan tussen jou, als Klant, en wij, als Dienstverlener.
 8. Producten: Bruiloften, persoonlijke feesten of bedrijfsevents, de dienstverlening hiervan en het leveren van het materiaal.
 9. Schriftelijk:de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig.
 10. Website:https://wonderweddings.be

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

2.1. In deze algemene voorwaarden beschrijven wij de regels op basis waarvan wij, als Dienstverlener, onze diensten aan jou, als Klant, zullen leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, aanbiedingen, overeenkomsten, diensten en fysieke en digitale producten, en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en plichten.

2.2. Jij, als Klant, erkent deze voorwaarden te kennen en zonder voorbehoud te aanvaarden. Het ondertekenen van een offerte of het betalen van voorschotten of gedeeltelijke factuursommen worden aanzien als het erkennen van deze voorwaarden.

2.3. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van jou, als Klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken.

2.4. De laatste versie van deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing.

Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding 

3.1. Wij, als Dienstverlener, doen steeds een aanbod via de website of via e-mail. Onze prijzen worden uitgedrukt in euro. Er wordt BTW aangerekend.

3.2. Wij, als Dienstverlener, hebben steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Onze offertes hebben, tenzij anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van 4 weken. Prijzen worden opgegeven op basis van de tarieven die van kracht zijn op de datum van de opgave ervan. Wij, als Dienstverlener, behouden het recht de opgegeven prijzen aan te passen indien onvoorziene omstandigheden zich voordoen. Deze aanpassingen kunnnen maximaal 12,5% van de oorspronkelijk overeengekomen prijs bedragen.

3.3. Wij, als Dienstverlener, kunnen niet aan ons aanbod worden gehouden indien jij, als Klant, redelijkerwijze kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat,  zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijk lage vraagprijs.

3.4. Indien wij, als Dienstverlener, reeds kosten zijn aangegaan bij het uitvoeren/ aanpassen van een offerte zonder dat er een overeenkomst tot stand is gekomen, ben jij, als Klant, verplicht tot het vergoeden van deze kosten. Hiermee worden o.a. onderzoekskosten bedoeld ter verkrijging van meer informatie dan welke staat omschreven in de offerte, kosten ten behoeve van locatiebezichtigingen, gesprekken op locatie bij aanvrager e.d. bedoeld.

3.5. Indien jij, als Klant, kortingen krijgt, gelden deze uitsluitend voor de individuele bestellingen waarvoor ze worden toegestaan. Zij creëren in geen geval, zelfs niet bij herhaalde verlenging ervan, in hoofde van jou, als Klant, een recht op een gelijkwaardige korting bij latere bestellingen.

3.6. Bij aanvaarding van het aanbod voor de levering van een dienst of product ga jij, als Klant, ermee akkoord dat de overeenkomst direct wordt uitgevoerd en nagekomen. Jij, als Klant-consument, ziet hiermee af van jouw herroepingsrecht (indien dit van toepassing zou zijn).

3.7. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.8. De prijzen betreffen diensten en goederen geleverd door derden (toeleveranciers)  zijn niet inbegrepen in onze prijzen, als Dienstverlener. Eventuele bijkomende kosten, berekend door toeleveranciers of anderen, zijn ten laste van jou, als Klant.

 

3.8. Indien jij, als Klant, de offerte wilt goedkeuren, dient deze ondertekend doorgestuurd te worden naar info@wonderweddings.be en online aanvaard te worden via ons offerte-systeem. De reservatie van de datum is pas defintief na betaling van het voorschot.

Artikel 4- Wijzigingen en annulatie

4.1. Wijzigingen aan de overeenkomst

4.1.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aanpassen.

4.1.2. Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zullen wij, de Dienstverlener, jou, de Klant, hierover tevoren inlichten.

4.1.3. Wij, de Dienstverlener behouden ons het recht voor om wettelijke opgelegde prijsstijgingen en onverwachte redelijkerwijs noodzakelijke hogere kosten, die plaatsvinden tussen opdrachtbevestiging en de uitvoering ervan, aan jou, de Klant, door te rekenen. Wij, de Dienstverlener zijn verplicht deze prijswijzigingen zo spoedig mogelijk aan jou, de Klant mee te delen en toe te lichten.

4.1.4. Bovendien mogen wij, de Dienstverlener het overeengekomen bedrag op de offerte verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en dit niet aan ons, de Dienstverlener toerekenbaar is, dat in redelijkheid niet van ons, de Dienstverlener, mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen bedrag.

Wij, de Dienstverlener, zullen jou, de Klant in dat geval van het voornemen tot verhoging van het bedrag in kennis stellen. Wij, de Dienstverlener, zullen daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

4.2. Annulering van de overeenkomst

4.2.1. Wij, de Dienstverlener behouden het recht om een overeenkomst te beëindigen of te weigeren indien de inhoud de belangen of goede naam van onze onderneming kan schaden.

4.2.2. Indien de veiligheid van gasten, personeel en/of gecontracteerden onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen, zijn wij, de Dienstverlener, gerechtigd naar eigen inzicht af te wijken van de reeds gesloten overeenkomst, dan wel deze op kosten van de nalatige partij geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

4.2.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van de Dienstverlener op jou, de Klant, onmiddellijk opeisbaar.

4.2.4. Wij, de Dienstverlener, raden jou, als Klant, aan om een huwelijksdagverzekering af te sluiten, of om dit te melden aan jouw familiale verzekering.

4.2.5. Indien jij, de Klant, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de kosten die wij, de Dienstverlener, reeds gemaakt hebben geheel door jou, de Klant, worden vergoed.

4.2.6. De annuleringskosten bedragen:

 • 50% van de dienstenofferte tot 3 maand voor de uitvoering van het feest
 • 100% van de dienstenofferte en 40% van het materialenbudget tot 4 weken voor de uitvoering van het feest
 • 100% van de dienstenofferte en 80% van het materialenbudget tot 1 week voor de uitvoering van het feest
 • 100% van het totaalbudget bij opzegging minder dan 1 week voor uitvoering feest
 • Annuleren op de dag van het evenement zelf het vergoeden van de volledige overeengekomen prijs voor betreffen het evenement door opdrachtgever aan de gebruiker impliceert, waarbij het bedrag altijd minimaal gelijk is aan de werkelijke annuleringskosten welke de gebruiker aan derden zal moeten voldoen bij annulering van de opdracht, vermeerderd met 15% administratiekosten over de som van de totale opdracht.

4.2.7. Indien de overeenkomst tussentijds door ons, wordt opgezegd, zullen wij, de Dienstverlener, in overleg met jou, de Klant, zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan jou, de Klant, toerekenbaar zijn.

4.2.8. Wij, de Dienstverlener, behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege of zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen ingeval van faillissement, kennelijk onvermogen als ook bij het om even welke wijziging aan onze juridische toestand.

4.2.9. Bij ziekte of andere overmacht van de Dienstverlener, zullen wij, als Dienstverlener, alles in het werk zetten om vervanging te voorzien. Wij, als Dienstverlener, maken deel uit van een groot netwerk aan Wedding Professionals waaruit we kwalitatieve contacten hebben.

 

Artikel 5 – Vergoeding: 

5.1. Algemeen

De prijs is steeds afhankelijk van de gekozen dienst. De prijzen staan steeds vermeld op de offerte van ons, als Dienstverlener.

Het overeengekomen tarief omvat alle kosten met uitzondering van de prijzen voor diensten en goederen geleverd door derden (toeleveranciers). Eventuele bijkomende kosten zullen steeds apart worden aangegeven en vallen ten laste van jou, de Klant.

5.2. Facturatie en betaling

5.2.1. Bij het sluiten van de overeenkomst verplicht jij, als Klant, je ertoe om een non-refundable voorschot te betalen ten belope van 50% van het totaalbedrag van de dienstenofferte. Dit bedrag dient te worden betaald binnen een termijn van 14 dagen, tenzij er hiervan schriftelijk is afgeweken.

Jij, als Klant, verbindt zich ertoe 3 maanden voor het evenement een tweede voorschotfactuur ten belope van 80% op alle materialen, drukwerk, decoratie en bloemen (intern en extern) . Dit bedrag dient uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan.

14 dagen na het evenement ontvang jij, als Klant, een derde en tevens laatste factuur voor de resterende 50% van de diensten en de resterende 20% van de materialen. Daarnaast bevat deze factuur een eventuele verrekening van alle breuken en tekorten.

5.2.2. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting voor het niet-betwiste deel van de factuur niet op.

5.2.3. Bij gebreke van betaling op de overeengekomen tijdstippen is eveneens, na vergeefse ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 12% van het factuurbedrag met een minimum van 75 € en een maximum van 2500 €, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.

5.2.4. Ingeval van annulatie na ondertekening van de bestelbon ben jij, de Klant, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van minimaal 50% van de waarde van de bestelling, behoudens meerdere schade door ons, de Dienstverlener, bewezen. Bij annulatie binnen de 30 dagen vóór het event blijft de overeengekomen prijs in zijn geheel verschuldigd.

5.2.5. Wij, de Dienstverlener, zijn niet verplicht om bij een samengestelde prijsopgave, een gedeelte van de opdracht te verrichten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

Artikel. 6 – Uitvoering van de overeenkomst

6.1. Wij, als Dienstverlener, bieden verschillende soorten diensten aan. 

Tenzij schriftelijk anders zou zijn overeengekomen, zullen wij, als Dienstverlener, de organisatie van bruiloften, persoonlijke feesten of bedrijfsevents aanbieden. Hierbij zullen wij, als Dienstverlener, ook het materiaal verstrekken.

6.2. Indien en voor zoverre een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, hebben wij, als Dienstverlener, het recht om bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden.

6.3. Indien ingeschakelde derden in het kader van een overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de door jou aangewezen locatie, dien jij, als Klant, de kosten te dragen verbandhoudende met de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

6.4. Jij, als Klant, bent verplicht zich als een goed huisvader te gedragen en goed zorg te dragen voor de gehuurde goederen.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid 

7.1. Wij, als Dienstverlener, zullen ons steeds inspannen de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Jij, als Klant, erkent dat wij, als Dienstverlener, slechts een inspanningsverplichting hebben en geen resultaatsverplichting.

7.2. Wij, als Dienstverlener, hebben het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van deze overeenkomst. Wij, als Dienstverlener, hebben deze derden met de hoogst mogelijke zorg geselecteerd om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken.

7.3. Wij, als Dienstverlener, zullen onze werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van jou, als Klant, kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat jij, als Klant, aan ons, als Dienstverlener, onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, zijn wij, als Dienstverlener, voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.

7.4. Wij, als Dienstverlener, zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van jou, als Klant, en/of schade wegens door jou, als Klant, gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.

7.5. Jij, als Klant, vrijwaart ons, als Dienstverlener voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat jij, als Klant aan ons, als Dienstverlener, onjuiste of onvolledige informatie hebt verstrekt, tenzij jij, als Klant, aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten die jou is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid en tenzij enige dwingende (inter)nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat. In geval van schade aan onze eigendom zal dit verhaald worden op jouw burgerlijke aansprakelijkheid.

7.6. Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van zaken tijdens vervoer of tijdens verzending per post. De vervoerkosten komen, tenzij anders is bepaald, voor rekening van jou, als Klant. Als geadresseerde heb jij, als Klant, tot taak de laatste vervoerder slechts kwijting te geven na nazicht of de goederen in goede staat worden afgeleverd.

7.7.  Wij, als Dienstverlener, zijn niet verantwoordelijk voor de prestatie of het materiaal van externe leveranciers. Wij, als Dienstverlener, kunnen in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor de eventuele nalatigheid van derden.

7.8.  Bovenal wordt elke aansprakelijkheid van ons, als Dienstverlener, beperkt tot datgene wat onze aansprakelijkheidsverzekering dekt.

7.9.  Extern materiaal (WonderWeddings of andere) moet door jou, als Klant, in dezelfde staat terug afgeleverd worden dan dit door ons, als Dienstverlener, werd aangeleverd. Elke schade of verdwijning zal doorgerekend worden aan jou, als Klant, en dit volgens een redelijke vergoeding(aankoopprijs/herstellingskost/ voorwaarden externe leverancier)/

Artikel 8 – Betwistingen 

Jij, als Klant, bent verplicht om eventuele klachten over facturen en/of geleverde diensten of producten binnen de 8 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en voldoende gemotiveerd kenbaar maken aan ons, als Dienstverlener, dit aan de hand van een aangetekend schrijven. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat wij, als Dienstverlener, in staat zijn om zo adequaat mogelijk te reageren.

Iedere klacht die kenbaar wordt gemaakt na deze 8 dagen is ongeldig.

Jij, als Klant, kan ook steeds kiezen om een klacht in te dienen bij de consumentenombudsdienst van de Federale Overheid. Dit kan via deze link: https://consumentenombudsdienst.be/nl.

Artikel 9 – Overmacht

9.1. Overmacht, staking, lockdown of onvoorziene omstandigheden

9.1.1. Wij, als Dienstverlener, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid wanneer wij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zullen wij alsnog aan onze contractuele verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.

Wanneer een evenement ten gevolge van bovenstaande dient verplaatst te worden geldt het volgende:

 • Reeds gemaakte kosten zijn overdraagbaar naar de nieuwe datum, die jij, als Klant, vast dient te leggen. Indien de nieuwe datum in een ander jaar valt, houden wij, als Dienstverlener, het recht om de nog te presteren uren te indexeren aan de prijzen van dat jaar.
 • Een voorschot op materialen kan reeds worden gefactureerd, afhankelijk of onze leveranciers dit vragen.
 • Jij, als Klant, wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door ons, als Dienstverlener, op de hoogte gesteld van de overmacht, tenzij het adres of contactnummer van jou, als Klant, niet aan ons, als Dienstverlener, bekend is gemaakt, noch redelijkerwijs bekend kan zijn.

9.1.2. Indien wij, als Dienstverlener, ten tijde van het intreden van de overmacht reeds gedeeltelijk in een deel van onze verplichting uit de overeenkomst zijn nagekomen, ben jij, als Klant, verplicht om dit gedeelte te vergoeden.

9.1.3. Indien de overeenkomst door overmacht, staking, lock-out of andere onvoorzienbare omstandigheden niet naar behoren kan worden uitgevoerd, hebben wij, de Dienstverlener het recht om zonder rechtelijke tussenkomst, naar eigen keuze de overeenkomst op te schorten of (geheel of gedeeltelijk) te ontbinden. Hierbij is het niet van belang of het gaat om een verhindering van de gehele verbintenis of slechts van een deel. Dit zonder dat wij, als Dienstverlener, gehouden zijn tot enige schadevergoeding. Jij, als Klant, bent in alle gevallen gehouden tot het betalen van het voorschot en het reeds geleverde.

9.1.4. Bij annulatie door overmacht worden alle reeds gemaakte kosten (intern en extern) 100% doorgerekend.

9.1.5. Indien er een evenement wordt georganiseerd in tijden van tijdelijke beperkingen opgelegd door de overheid, moet het evenement voldoen aan de maatregelen die zijn opgelegd door de overheid. Hierbij behouden wij, als Dienstverlener, het recht om een meerkost aan te rekenen voor extra manuren/ materialen.

9.2. Relaties met derden 

Voor zover wij, als Dienstverlener, afhankelijk zouden zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kunnen wij, als Dienstverlener, op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.

9.3. Contractuele tekortkomingen 

Indien bij het uitvoeren van onze overeenkomst een ernstige tekortkoming aan ons, als Dienstverlener, te wijten zou zijn kan u ons schriftelijk in gebreke stellen, waarbij er een redelijke termijn wordt gegund om alsnog onze verplichtingen na te komen. Wij, als Dienstverlener, kunnen slechts aansprakelijk gesteld worden voor een vervangende schadevergoeding die niet hoger kan zijn dan het factuurbedrag. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming van een aangestelde of derden.

Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder enige vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

9.4. Website 

Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade door inbraak of hacking van de Website. Wij, als Dienstverlener, zullen het nodige doen om alle redelijke beveiligingsmaatregelen in acht te nemen en dit conform de stand ter technieken die op dit moment beschikbaar zijn.

Wij, als Dienstverlener, zijn niet aansprakelijk voor schade door phising, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten.

Artikel 10 – Intellectuele eigendomsrecht 

10.1. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden erken jij, als Klant, uitdrukkelijk dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, schema’s en/of materialen, en overige inhoud op de website, in de tafeldecoratie boxen en producten eigendom zijn van ons, als Dienstverlener, en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.

10.2. Wij, als Dienstverlener, verlenen aan jou, als Klant, een beperkt, persoonlijk, niet exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet overdraagbaar en onherroepelijk recht om de diensten en producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze algemene voorwaarden gesteld. Dit enkel gedurende de duurtijd van de overeenkomst.

10.3. Het is jou, als Klant, uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud, opgesteld door ons, als Dienstverlener, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken.

10.4. Wij, als Dienstverlener, behouden het recht om jouw foto’s, mits toestemming van jullie en de fotograaf, te gebruiken voor commerciële doeleinden (blogpost, gebruik op website en social media, print, …)

Artikel 11 – Gegevensverwerking 

11.1. Door het aanvaarden van een aanbod, verklaar jij, als Klant, je akkoord met de verwerking van jouw persoonsgegevens conform onze zijn privacy policy. Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met de privacyverklaring die toegankelijk is op onze website.

11.2. Door het ondertekenen van de offerte en het betalen van voorschotten of gedeeltelijke factuursommen, aanvaard jij, als Klant, zonder voorbehoud deze algemene voorwaarden. Daarnaast moet wij, als Dienstverlener, voor het uitvoeren van de overeenkomst persoonsgegevens verwerken. De omstandigheden waarin dat gebeurt, worden nader omschreven in onze privacy policy.

11.3. In het kader van de diensten die wij, als Dienstverlener, verrichten, verwerken wij als ‘verantwoordelijke’ persoonsgegevens van de contactpersonen die jij, als Klant opgeeft. De contactgegevens van deze personen kunnen verwerkt worden in het kader van ons Klantenbeheer, voor marketingdoeleinden, en dienen om onze overeenkomst met jou, als Klant, naar behoren uit te voeren.

Artikel 12– Geheimhouding 

12.1. Partijen zullen ertoe gebonden zijn een volledige geheimhoudingsverplichting in acht te nemen.

Dit houdt in dat zij, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de andere partij, geen van de bedrijfsgeheimen van elkaar in verband met eender welk bedrijfsfacet mag gebruiken, verspreiden of overbrengen naar enig andere derde, in het bijzonder, maar zonder dat dit een limitatieve opsomming is, inzake de prijszetting, marketing, productie, financiering, en strategische ontwikkeling van de onderneming, lijsten of details inzake Klanten en vroegere of potentiële Klanten, contractuele voorwaarden, enz…, tenzij:

– het informatie betreft die publiek beschikbaar is zonder toedoen noch nalatigheid vanwege partijen

– het informatie betreft die partijen verplicht zijn mee te delen wegens een definitief (waartegen alle rechtsmiddelen haar uitgeput) rechterlijk bevel, een definitieve arbitrale beslissing, of een definitief bevel vanwege een overheidsinstantie,

– het informatie betreft die partijen verplicht is mee te delen op grond van enige wettelijke, decretale of reglementaire of andere bindende bepaling van overheidswege,

– Partijen informatie dient mee te delen in het kader van zijn/haar verdediging in een gerechtelijke procedure of arbitrage.

Deze geheimhoudingsverplichting zal gelden tijdens de duurtijd van de overeenkomst en erna.

12.2. Partijen erkennen het belang van deze verplichting. De schending van deze geheimhoudingsverplichting tijdens de duur van deze overeenkomst geldt als een ernstige fout.

In geval van schending van dit artikel, zullen partijen een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van € 1.500,- onverminderd het recht om een aanvullende schadevergoeding te eisen, zo deze som niet voldoende de schade vergoedt. Deze schadevergoeding is verschuldigd aan de andere partij zonder dat dit het recht om alle mogelijke andere rechtsmiddelen aan te wenden, kan beperken.

 

 

Artikel 13 – Algemeen 

13.1. Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij

13.2. Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeen komen die in dezelfde lijn ligt met het doel van de nietige bepaling.

13.3.  Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. onze facturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van het de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel, tenzij dwingend recht anders bepaalt.Onderkant formulier